Privacy Policy

Katrai ieinteresētajai pusei (pārzinim, mārketinga daļai, internetaģentūrai u.c.) jāpārbauda visi ar dzeltenu iekrāsotie segmenti un to saturs jāpielāgo vietējai uzņēmuma filiālei. 
SATURA RĀDĪTĀJS 
Teksts par datu aizsardzības politiku 

Datu aizsardzības politika 
Liels paldies, ka apmeklējat mūsu tīmekļvietni! Atbilstība likumiskajām datu aizsardzības prasībām mums ir īpaši svarīga. Datu aizsardzības politikas mērķis ir informēt jūs kā tīmekļvietnes lietotāju par personas datu apstrādes veidu, apjomu un mērķi, kā arī jūsu tiesībām, ja esat uzskatāms par datu subjektu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta pirmo daļu. Turpmāk aprakstītajā datu drošības politikā jau ir ietverti jaunievedumi, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasībām, kuras ir spēkā no 2018. gada 25. maija. Tāpat šī politika atbilst Vācijas federālā Telekomunikācijas likuma 13. panta prasībām, kas piemērotas līdz šim. 
Pārzinis
Šīs tīmekļvietnes darbību un piedāvātos pakalpojumus nodrošina
SIA Berner Latvia
Bieķensalas iela 21, Rīga, LV-1004, Latvia
Tel.: +371 67621858; fax: +371 67621858
E-mail: [email protected]
Tīmekļvietne:  www.weleda.lv

Vispārējā informācija
Šo tīmekļvietni esam izstrādājuši tā, lai nodrošinātu, ka ievācam no jums tik maz datu, cik vien iespējams. Būtībā mūsu tīmekļvietni ir iespējams apmeklēt, neievadot nekādus personas datus. Personas datu apstrāde ir nepieciešama tikai tad, ja nolemjat izmantot noteiktus pakalpojumus (piemēram, izmantot kontaktpersonas veidlapu). Tādā gadījumā mēs vienmēr pārliecināmies par to, vai jūsu personas datus apstrādājam tikai uz juridiska vai jūsu dotas piekrišanas pamata. Mēs apņemamies ievērot prasības, kas noteiktas no 2018. gada 25. maija piemērojamajā Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) un atbilstošajos nacionālajos normatīvajos aktos, kā Vācijas federālajā Datu aizsardzības likumā, Vācijas federālajā Telekomunikācijas likumā un citos speciālajos tiesību aktos par datu aizsardzību.


Izmantotie termini 
Saskaņā ar VDAR šajā datu aizsardzības politikā tiek lietoti šādi termini:

personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālas identitātes faktoriem; 

apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana; 

apstrādes ierobežošana – uzglabātu personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē; 

pseidonimizācija – personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams sasaistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu; 

pārzinis – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienība vai dalībvalsts tiesību aktos; 

apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus; 

saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus, – neatkarīgi no tā vai tā ir trešā persona vai nav.  Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem. Minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem; 

trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus;

datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei. 
Piekrišana
Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni, mēs reizēm ievāksim ar jums saistītus noteiktus personas datus. Lai to darītu, mums nepieciešama jūsu piekrišana. Minētais vispirms jau attiecas uz mūsu saziņas un pakalpojumu sadaļu, īpaši tad, ja saziņa notiek, izmantojot kontaktpersonas veidlapu, tiek pasūtīta informatīvo jaunumu saņemšana, pieteikta rezervācija vai izmantoti mūsu pakalpojumi (piemēram, grūtniecības kalendārs vai abonēšanas pakalpojumi).

Piekrišanas deklarācija 
Aizpildot mūsu piedāvātās veidlapas, jūs ar to piekrītat, ka mēs ievācam jūsu sniegtos personas datus un apstrādājam tos tā, kā norādīts šajā datu aizsardzības politikā. Jūs, iesniedzot mums atbilstošu paziņojumu, jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz turpmākajām darbībām nākotnē. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka bez jūsu piekrišanas mūsu pakalpojumus vairs nebūs iespējams izmantot. Lai atsauktu piekrišanu, izmantojiet iepriekšminētos saziņas veidus, norādot savu vārdu, kā arī e-pasta un pasta adresi.
Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamatojums
Pieprasītos personas datus mēs apstrādājam, lai, pamatojoties uz VDAR 6. panta pirmās daļas “b” apakšpunktu, likumīgi apstiprinātu, izpildītu vai apstrādātu mūsu piedāvātos pakalpojumus. Ja pieprasīto datu apstrādei mēs piesaistīsim arī ārpakalpojumu sniedzējus, šāda apstrāde notiks, pamatojoties uz VDAR 28. pantu.
Mēs ievācam, apstrādājam un izmantojam personas datus tikai turpmāk minētajiem mērķiem.

Datu apstrādes mērķis Datu apstrādes juridiskais pamatojums (kāpēc nepieciešama datu apstrāde)
Saziņa un ar to saistītā sarakste Pamatojoties uz jūsu piekrišanu
Jūsu pieprasījuma apstrāde un jums nepieciešamās papildinformācijas sniegšana Pamatojoties uz jūsu piekrišanu
Mūsu informatīvo jaunumu nosūtīšana, abonēšanas pakalpojumi Pamatojoties uz jūsu piekrišanu
Mūsu tīmekļvietnes pasniegšana jums visefektīvākajā un interesantākajā veidā (piemēram, ar anonīmu izvērtējumu) Pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Mūsu pakalpojumu tehniska nodrošināšana Pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Weleda lietotāja reģistrācija, dalīšanās ar atsauksmēm par precēm Pamatojoties uz jūsu piekrišanu
Dalība konkursos Pamatojoties uz jūsu piekrišanu


Personas datu ievākšana un apstrāde
Mēs ievācam un apstrādājam jūsu personas datus tikai tad, kad tos esat iesniedzis brīvprātīgi un apzināti, piemēram, aizpildot veidlapas vai nosūtot e-pasta vēstules.
Galvenokārt tas attiecas uz turpmāk norādītajiem datiem, ko ietver arī mūsu veidlapas.
Vispārēja kontaktinformācija:
Uzruna
Vārds
Uzvārds
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Iela
Mājas numurs
Pasta indekss
Pilsēta
Pieprasījums
Ziņa 

Weleda informatīvie jaunumi 
Uzruna
Vārds
Uzvārds
E-pasta adrese
Informatīvie jaunumi par grūtniecību: paredzamais dzemdību datums

Weleda abonēšanas pakalpojums: 
Uzruna
Vārds
Uzvārds
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Iela
Mājas numurs
Pasta indekss
Pilsēta

Weleda lietotāja konts:
Uzruna
Vārds
Uzvārds
E-pasta adrese
Parole

Weleda pieredzes centrs/notikumi:
Datums
Cilvēku skaits
Uzņēmums
Uzruna
Amats
Vārds
Uzvārds
Papildinformācija
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Iela
Mājas numurs
Pasta indekss
Pilsēta
Piezīmes

Pie obligāti aizpildāmajiem laukiem, lūdzu, pievienojiet *
Jūsu sniegtie personas dati un to saturs paliks tikai un vienīgi pie mums un mūsu saistītajiem uzņēmumiem. Jūsu personas datus mēs drīkstam uzglabāt un apstrādāt tikai 5. punktā minētajiem mērķiem. Jebkurām citām darbībām, kas nekalpo norādītajiem mērķiem, nepieciešama jūsu piekrišana. Tas pats attiecas arī uz jūsu datu nodošanu un pārsūtīšanu trešajām personām.

Vispārējie žurnālfaili
Savienojuma dati datoram, no kura nāk vaicājums (IP adrese), dati par jūsu skatītajām mūsu vietnes lapām, jūsu apmeklējuma datums un ilgums, lietotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas tipa identifikācijas dati, tīmekļvietne, no kuras esat novirzījies uz mūsu vietni, un veiksmīga piekļuve uz laiku tiek reģistrēta tīkla servera protokola failos (žurnālfailos). Tīmekļvietnes tehniskā pārvaldība un anonīma statistikas ievākšana ļauj izvērtēt Weleda pakalpojumu pieejamību un datu aizsardzību un drošību mūsu uzņēmumā, lai galu galā nodrošinātu optimālu mūsu apstrādāto personu datu aizsardzību.
Pirms dzēšanas servera dati par žurnālfailiem analītiskiem mērķiem tiek glabāti 12 mēnešus, un tie atrodas atsevišķi no visiem jūsu ievadītajiem personas datiem.

Sīkdatnes
Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lai varētu piedāvāt jums pielāgotas ērtības un saturu tiešsaistē. Lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu pārskatu, lai uzzinātu vairāk par to, kā Weleda izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas.

Sociālo tīklu spraudņi
Šajā tīmekļvietnē ir iekļauta koplietošanas funkcija sociālajos tīklos. Tomēr, lai pasargātu tīmekļvietnes lietotājus, uzņēmums Weleda ir izvēlējies izmantot Shariff skriptu.
Weleda nefiksē nekādus personas datus no sociālo tīklu spraudņiem vai saistībā ar to lietošanu. Lai bez jūsu ziņas nepieļautu datu pārsūtīšanu pakalpojumu sniedzējiem Amerikas Savienotajās Valstīs, Weleda izmanto Shariff risinājumu. Šis risinājums nodrošina to, ka, tiklīdz jūs sākat izmantot šo tīmekļvietni, nekādi personas dati netiek nodoti konkrēto sociālo tīklu spraudņu pakalpojumu sniedzējiem. Dati var tikt nosūtīti pakalpojumu sniedzējam un uzglabāti tikai tad, ja jūs noklikšķināt uz kāda no sociālo tīklu spraudņiem. 
Lai uzzinātu vairāk par Shariff risinājumu, lūdzu, skatiet pakalpojumu sniedzēja Heise Medien GmbH & Co. KG tīmekļvietni: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
Informatīvie jaunumi
Kad jūs reģistrējaties jaunumu saņemšanai e-pastā, Weleda nepieciešama uzruna, ar kādu vērsties pie jums, kā arī jūsu vārds un uzvārds un e-pasta adrese, uz kuru sūtāmi informatīvie jaunumi. Jebkura cita informācija ir sniedzama brīvprātīgi un tiek izmantota, lai vērstos pie jums personīgi, pielāgotu informatīvos jaunumus jūsu interesēm un pa e-pastu atbildētu uz jautājumu vai pieprasījumu.
Ja šajā tīmekļvietnē reģistrējaties informatīvo jaunumu saņemšanai, Weleda jūsu ievadītos datus izmanto tikai un vienīgi šajā nolūkā vai tam, lai informētu jūs par būtiskiem apstākļiem, kas attiecas uz šo pakalpojumu vai tā reģistrāciju. Weleda nodod šos datus trešajai personai – pakalpojumu sniedzējam APSIS, kas pārzina un nodrošina informatīvo jaunumu izsūtīšanu. Uzņēmums Weleda ar e-pasta tirgvedības pakalpojumu sniedzēju APSIS ir noslēdzis līgumu, ar to pilnvarojot APSIS apstrādāt pasūtījumus. Tas garantē to, ka minētais pakalpojumu sniedzējs, pārzinot un nodrošinot informatīvo jaunumu izsūtīšanu, pilnībā atbilst Vācijas Datu aizsardzības likuma stingrajām prasībām un ka jūsu dati, tiem garantējot spēcīgu aizsardzību, tiek uzglabāti tikai Eiropas Savienībā (ES). Jūsu dati netiek glabāti serveros, kas atrodas ārpus ES.
Lai saņemtu informatīvos jaunumus, nepieciešama derīga e-pasta adrese. Tiek saglabāta arī IP adrese, no kuras jūs reģistrējaties informatīvo jaunumu saņemšanai, un to pasūtīšanas datums. Šie dati uzņēmumam Weleda var kalpot par pierādījumu, ja notikusi ļaunprātīga izmantošana vai ja informatīvo jaunumu saņemšanai ir reģistrēta nezināma e-pasta adrese. Lai garantētu to, ka trešā persona Weleda adresātu sarakstā nepareizi neievada e-pasta adresi, Weleda pieprasa dubultu apstiprinājumu. Tas nozīmē, ka reģistrācijas brīdī uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts apstiprinājuma paziņojums. Pieprasītos informatīvos jaunumus e-pastā jūs varēsiet saņemt tikai tad, kad apstiprināsiet savu reģistrāciju, noklikšķinot uz e-pasta paziņojumā redzamās saites. Šī procedūra ietver informatīvo jaunumu pasūtījuma, apstiprinājuma e-pasta paziņojuma nosūtīšanas un reģistrācijas apstiprinājuma fiksēšanu.
Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu datu glabāšanai attiecībā uz turpmākajām darbībām ar jūsu e-pasta adresi un tā izmantošanu informatīvo jaunumu nosūtīšanai. Weleda pie katra informatīvo jaunumu sūtījuma norāda saiti, ko varat izmantot, lai atsauktu savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšanu jūs varat pieprasīt arī rakstiski, izmantojot izdevumā norādītās kontaktiespējas. 
Atsauksmes par precēm
Šajā tīmekļvietnē jūs varat iesniegt atsauksmes par kosmētikas līdzekļiem. Pie atsauksmes tiek norādīts pilns jūsu vārds un uzvārda pirmais burts. Šī iemesla dēļ jums lietotāja konts ir jāatver un (vai) tajā jāpierakstās ar savu vārdu un uzvārdu, kā arī e-pasta adresi. Pie atsauksmes tiek pievienots tās autora pseidonīms, ko veido pilns jūsu vārds un uzvārda pirmais burts, bet saistītās detaļas, pēc kurām jūs var identificēt, ir zināmas tikai administratoram.

Weleda preču testētāji
Ja esam jūs izvēlējušies par Weleda preču testētāju, mēs saglabājam jūsu pasta adresi, kā arī vārdu un uzvārdu. Jūsu pasta adresi mēs izmantojam tikai testējamo preču un, kad nepieciešams, arī balvas nosūtīšanai jums.

Konkursi Facebook vietnē
Personas dati tiek uzglabāti konkursa norises laikā, lai nosūtītu iegūtās balvas. Konkursam beidzoties, dati tiek dzēsti. Dažkārt atsevišķos gadījumos dati tiek nodoti ārpakalpojumu sniedzējiem. Dalībnieks jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu datu uzglabāšanai, aizrakstot uz [email protected] un tādējādi pārtraucot savu dalību konkursā. 
Dalībnieks piekrīt arī tam, ka Weleda tīmekļvietnē vai Weleda Facebook vai Instagram kontā saistībā ar attiecīgo konkursu un jebkurām piešķirtajām balvām pēc mūsu ieskatiem var tikt publicēta viņa augšupielādētā fotogrāfija vai atsauksme par preci ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārda pirmo burtu. Dalībnieks pats ir atbildīgs par augšupielādētās fotogrāfijas likumiskumu, īpaši attiecībā uz attēla autortiesībām. Weleda patur tiesības neapstiprināt fotogrāfiju vai tekstu, ja tā saturs ir acīmredzami nelikumīgs. (Šīs fotogrāfijas netiek pielaistas pie konkursa un demonstrētas plašākai publikai.)

Trešo personu satura un pakalpojumu iekļaušana 
Savā tīmekļvietnē mēs izmantojam arī citu pakalpojumu sniedzēju piedāvāto saturu un pakalpojumus, piemēram, kartes un videoierakstus no Google Maps un YouTube. Lai nodrošinātu piekļuvi šiem datiem un to attēlošanu lietotāja pārlūkprogrammā, ir jānosūta IP adrese. Šī iemesla dēļ trešās personas – pakalpojumu sniedzēji – izmanto lietotāja IP adresi. 
Lai gan mēs cenšamies izmantot tikai tādus pakalpojumu sniedzējus, kas pieprasa vienīgi IP adresi, lai nodrošinātu saturu, mēs nekādi nespējam ietekmēt to, vai IP adrese tiek uzglabāta. Tas var būt nepieciešams gan statistiskiem, gan citiem mērķiem. Ja mums kļūs zināms, ka IP adrese tiek uzglabāta, mēs jums par to paziņosim.
Google Analytics izmantošana
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantots tīmekļa analīzes pakalpojums Google Analytics, ko sniedz Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (Google).
Google Analytics izmanto arī sīkdatnes, t. i., teksta datnes, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā jūs izmantojat tīmekļvietni. Sīkdatnes iegūtā informācija par šīs tīmekļvietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un uzglabāta tur. 
Mūsu tīmekļvietnē ir aktivizēta IP anonimitātes nodrošināšana. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, kuras saista Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu, Google jūsu IP adresi iepriekš saīsina. Pilna IP adrese tiek nosūtīta tikai uz Google serveri ASV un tur saīsināta tikai izņēmuma gadījumos. Šajos izņēmuma gadījumos saskaņā ar VDAR 6. panta pirmo daļu par pamatu šādai apstrādei ir mūsu likumīgā interese par lietotāju darbības statistisko analīzi pilnveidošanas un tirgvedības nolūkā.
Google izmantos šo informāciju mūsu labā, lai izvērtētu, kā lietojat tīmekļvietni, un mums kā tīmekļvietnes operatoram sagatavotu ziņojumus par darbībām tīmekļvietnē, kā arī nodrošinātu ar tīmekļvietnes un interneta izmantošanu saistītus papildpakalpojumus. Jūsu pārlūkprogrammas pārsūtītā IP adrese kā daļa no Google Analytics iegūtās informācijas netiek apvienota ar citiem datiem no Google.
Jūs varat nepieļaut sīkdatņu uzglabāšanu, iestatot atbilstošus iestatījumus savas pārlūkprogrammas programmatūrā, tomēr, ņemiet vērā, ka tad jūs nevarēsiet izmantot visas šīs tīmekļvietnes funkcijas pilnībā.
Jūs varat arī nepieļaut to, ka Google ievāc un apstrādā sīkdatnes iegūtos datus par to, kā lietojat tīmekļvietni (tostarp jūsu IP adresi). Tad jums jālejupielādē un jāinstalē pārlūkprogrammas spraudnis no šīs saites: ___ [pašlaik http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].
Vēl viena iespēja ir ar tā saucamo atteikšanās sīkdatni apturēt Google Analytics īstenoto datu reģistrēšanu, noklikšķinot <a href="javascript:gaOptout()">here</a>. Ja izdzēšat sīkdatnes savā pārlūkprogrammā, jums uz šīs saites ir jānoklikšķina atkārtoti. 
Uzņēmums Google LLC, kura galvenais birojs atrodas ASV, ir iesaistījies Eiropas un ASV privātuma vairoga datu aizsardzības sistēmā, un tas garantē atbilstību ES piemērotajam datu aizsardzības līmenim. 
Lai uzzinātu vairāk par to, kā Google Analytics izmanto lietotāju datus, lūdzu, skatiet Google privātuma politiku: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
Google privātuma politika ir pieejama šeit: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en
DoubleClick izmantošana
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantots tiešsaistes tirgvedības rīks DoubleClick, ko nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (DoubleClick).
DoubleClick izmanto sīkdatnes, lai izvietotu lietotājam atbilstošas reklāmas, uzlabotu pārskatus par kampaņas rezultātiem vai novērstu to, ka lietotājs vienu un to pašu reklāmu redz atkal un atkal. Google izmanto sīkdatņu ID, lai reģistrētu, kuras reklāmas kurā pārlūkprogrammā ir izvietotas, tādējādi novēršot to atkārtotu rādīšanu. Apstrādes pamatā ir mūsu likumīgā interese par šīs tīmekļvietnes optimālu tirgvedību atbilstoši VDAR 6. panta pirmās daļas “f” apakšpunktam. 
DoubleClick var izmantot arī sīkdatņu ID, lai reģistrētu tā saucamos reklāmguvumus, kas ir saistīti ar reklāmu pieprasījumiem. Tas notiek, kad lietotājs ierauga DoubleClick reklāmu un vēlāk, izmantojot to pašu pārlūkprogrammu, piekļūst reklāmdevēja tīmekļvietnei un no tās kaut ko iegādājas. Google apliecina, ka DoubleClick sīkdatnes nesatur nekādu personisku informāciju. 
Tā kā tiek izmantots tirgvedības rīks, jūsu pārlūkprogramma automātiski veido tiešu savienojumu ar Google serveri. Tā kā mēs nekādi nespējam ietekmēt ar šo Google rīku ievākto datu apjomu un to turpmāko izmantošanu, tad informējam jūs par to, kas mums ir zināms. Pēc DoubleClick integrācijas Google saņem ziņas, ka esat piekļuvis atbilstošai tiešsaistes daļai, kas saistīta ar mums, vai noklikšķinājis uz kādu no mūsu reklāmām. Ja esat reģistrējies Google pakalpojumā, Google šo apmeklējumu var saistīt ar jūsu kontu. Pat ja neesat reģistrēts Google un (vai) neesat pierakstījies savā kontā, pakalpojumu sniedzējs tik un tā var atrast jūsu IP adresi un to saglabāt.
Ja vēlaties atteikties no šīs izsekošanas, jūs varat deaktivizēt sīkdatnes reklāmguvumu izsekošanai, pielāgojot savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai sīkdatnes bloķētu no domēna www.googleadservices.com: https://www.google.com/settings/ads. Ja dzēsīsiet savas sīkdatnes, tiks dzēsti arī šie iestatījumi. Vēl viena iespēja ir Digital Advertising Alliance vietnē www.aboutads.info uzzināt vairāk par sīkdatņu lietojumu un atbilstoši pielāgot savus iestatījumus. Jūs varat arī pielāgot savus pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai būtu informēts par to, kad sīkdatnes tiek lietotas, un varētu izlemt, vai apstiprināt katru no tām atsevišķi, apstiprināt tās tikai noteiktos gadījumos vai arī atteikties no tām vispār. Ja atsakāties apstiprināt sīkdatnes, mūsu tīmekļvietnes funkcijas var būt ierobežotas.
Uzņēmums Google LLC, kura galvenais birojs atrodas ASV, ir iesaistījies Eiropas un ASV privātuma vairoga datu aizsardzības sistēmā, un tas garantē atbilstību ES piemērotajam datu aizsardzības līmenim.
Lūdzu, skatiet zemāk norādīto tīmekļvietni, lai no Google datu aizsardzības noteikumiem uzzinātu vairāk par DoubleClick: http://www.google.com/policies/privacy/

Google reCaptcha izmantošana
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota arī reCAPTCHA funkcija, ko nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (Google). Šī funkcija galvenokārt domāta tam, lai nošķirtu, vai datus ievadījusi fiziska persona vai arī tie ievadīti neatbilstošiem līdzekļiem ar mehānisku un automatizētu apstrādi. Pakalpojums ietver IP adreses un jebkuru reCAPTCHA pakalpojuma nodrošināšanai Google pieprasītu papilddatu nosūtīšanu uz Google, un saskaņā ar VDAR 6. panta pirmās daļas “f” apakšpunktu tas izriet no mūsu likumīgās intereses noteikt indivīda nolūkus internetā veiktajās darbībās un izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas un mēstulēm.
Uzņēmums Google LLC, kura galvenais birojs atrodas ASV, ir iesaistījies Eiropas un ASV privātuma vairoga datu aizsardzības sistēmā, un tas garantē atbilstību ES piemērotajam datu aizsardzības līmenim.
Lai uzzinātu vairāk par Google reCAPTCHA un Google privātuma politiku, lūdzu, skatiet: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


    Google Maps izmantošana
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota arī lietojumprogrammas saskarne Google Maps, ko nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (Google). Google Maps ir tīmekļa pakalpojums, kas attēlo interaktīvas kartes, lai parādītu vizuālu ģeogrāfiskās informācijas attēlu. Šis pakalpojums tiek izmantots, lai jums parādītu mūsu atrašanās vietu un atvieglotu nokļūšanu pie mums.
Kad jūs skatāt apakšlapas, kuru saturā iekļauts Google Maps, informācija par jūsu darbībām mūsu vietnē (piemēram, jūsu IP adrese) tiek nosūtīta uz Google serveriem ASV un tur uzglabāta. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai esat pierakstījies Google piedāvātajā lietotāja kontā vai jums nav lietotāja konta. Ja esat pierakstījies Google, jūsu dati tiek tieši saistīti ar jūsu kontu. Ja nevēlaties, lai tie tiktu saistīti ar jūsu Google profilu, jums no tā jāizrakstās, pirms aktivizējat pogu. Google uzglabā jūsu datus (pat no lietotājiem, kas nav pieslēgušies) kā rīcības profilus un tos izvērtē. Jebkura šāda izvērtēšana notiek atbilstoši VDAR 6. panta pirmās daļas “f” apakšpunktam un izriet no Google likumīgās intereses par personalizētu reklāmas materiālu izvietošanu, tirgus izpēti un (vai) uz vajadzībām pamatotu tīmekļvietnes dizainu. Jums ir tiesības iebilst pret šādu rīcības profilu izveidi. Lai izmantotu šīs tiesības, jums ir jāvēršas pie Google.
Uzņēmums Google LLC, kura galvenais birojs atrodas ASV, ir iesaistījies Eiropas un ASV privātuma vairoga datu aizsardzības sistēmā, un tas garantē atbilstību ES piemērotajam datu aizsardzības līmenim.
Ja nepiekrītat, ka saistībā ar Google Maps izmantošanu jūsu dati turpmāk tiek nosūtīti Google, jūs varat arī pilnībā deaktivizēt Google Maps tīmekļa pakalpojumu, atspējojot JavaScript lietotni savā pārlūkprogrammā. Tad šajā tīmekļvietnē vairs nebūs lietojams Google Maps un kartes attēlojums. 
Google lietošanas noteikumus varat skatīt http://www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.html. Google Maps lietošanas papildnoteikumi skatāmi šeit: https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
Izvērstu informāciju par datu aizsardzību saistībā ar Google Maps lietošanu var atrast Google tīmekļvietnē (“Google privātuma politika”): http://www.google.de/intl/en/policies/privacy/


Pārvirzīšanas rīku izmantošana
Mūsu tīmekļvietnē https://www.weleda.lv/ tiek izmantota tā saucamā pārvirzīšana. Mēs izmantojam pārvirzīšanu, lai tīmekļvietnes lietotājus iedalītu lietotāju grupās. Atkarībā no lietotāju grupas mēs pārvirzām tīmekļvietnes apmeklētājus uz citām tīmekļvietnēm vai lietotnēm ar individuāli pielāgotu reklāmu, kas saistās ar mūsu precēm un pakalpojumiem.
Lai to panāktu, mēs izmantojam šādus rīkus, ko mums nodrošina pakalpojumu sniedzēji: 
Facebook Custom Audience, Facebook Pixel, Google AdWords User Lists un Google Dynamic Remarketing
Facebook Customer Audience un Facebook Pixel
Facebook Custom Audience un Facebook Pixel nodrošina Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Īrija (Facebook). Mūsu tīmekļvietnē tiek izmantots Facebook nodrošinātais Facebook Pixel, kas veido tiešu savienojumu ar Facebook serveriem, tāpēc ziņa par to, ka esat apmeklējis mūsu tīmekļvietni, tiek nosūtīta uz Facebook serveri. Facebook šo informāciju saista ar jūsu Facebook lietotāja kontu, ja jums tāds ir un esat tajā pierakstījies. Ja apmeklējat citas tīmekļvietnes, kurās tiek izmantoti Facebook Custom Audience un Facebook Pixel, arī šī informācija tiek saistīta ar jūsu lietotāja kontu. Tomēr mēs nevaram redzēt, kuras citas tīmekļvietnes jūs apmeklējat. Ja neizmantojat Facebook vai neesat pierakstījies savā kontā, kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni, šis apmeklējums netiek saistīts ar jūsu Facebook lietotāja kontu.
Lai uzzinātu vairāk par sava privātuma aizsardzību Facebook, lūdzu, skatiet Facebook informāciju par privātumu https://www.facebook.com/about/privacy/. Jūs varat arī pārvaldīt saturu un informāciju, ar ko esat dalījies, lietojot Facebook. Tam jāizmanto rīks “Darbību saraksts”, ko var lejupielādēt arī no Facebook, lietojot rīku “Lejupielādēt manus datus”. 
Google AdWords User Lists un Google Dynamic Remarketing
Google AdWords User Lists un Google Dynamic Remarketing nodrošina Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Google). Mūsu tīmekļvietnē tiek izmantots Google nodrošināts pikselis (attēla elements), kas veido tiešu savienojumu ar Google serveriem, tāpēc ziņa par to, ka esat apmeklējis mūsu tīmekļvietni, tiek nosūtīta uz Google serveri. Google šo informāciju sasaista ar vienu  ID, kas sīkdatnes veidā tiek saglabāts jūsu konkrētajā ierīcē vai ko sniedz jūsu konkrētā ierīce (viedtālruņos – “reklāmas ID”). Ja apmeklējat citas tīmekļvietnes, kurās arī tiek izmantoti Google AdWords User Lists un Google Dynamic Remarketing, tad tās tāpat tiek saistītas ar šo jūsu vienu ID. Tomēr mēs nevaram redzēt, kuras citas tīmekļvietnes jūs apmeklējat.
Atteikšanās
Jūs jebkurā laikā varat atteikties no viena vai vairāku pārvirzīšanas rīku izmantošanas mūsu tīmekļvietnē. Lai to izdarītu, lūdzu, izmantojiet zemāk norādītās saites: 
Atteikties no Facebook Custom Audience/Facebook Pixel
Atteikties no Google AdWords User Lists/Google Dynamic Remarketing
Mēs jūsu konkrētajā ierīcē par katru no rīkiem saglabājam atteikšanās sīkdatni, kas ir derīga neierobežotu laiku. Ja jūs piekļūstat mūsu tīmekļvietnei no dažādām ierīcēm, tad jums no pārvirzīšanas rīku izmantošanas jāatsakās katrā no tām, jo mums nav iespējams saistīt dažādas ierīces ar konkrētiem apmeklētājiem. Atsakoties jūs pārtraucat aprakstīto pikseļu integrāciju, un vairs nenotiek nekāda datu apmaiņa ar Facebook un Google. 
Jūs varat arī deaktivizēt personalizēto reklāmu tieši – pašos reklāmas tīklos. Lai uzzinātu par to vairāk, lūdzu, skatiet Google un Facebook tīmekļvietnes. 

Olapic izmantošana
Olapic mēs izmantojam, lai šajā tīmekļvietnē attēlotu lietotāju veidoto saturu. Lai uzzinātu par to vairāk, lūdzu, skatiet Olapic vispārējos komercijas noteikumus un nosacījumus:  http://tos.olapic.com/weleda-de/


Datu drošība 
Diemžēl informācijas pārsūtīšana ar interneta starpniecību nekad nav pilnīgi droša, tādēļ mēs nevaram garantēt uz mūsu tīmekļvietni pa internetu nosūtīto datu drošību.
Tomēr mēs īstenojam tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai mūsu tīmekļvietnē jūsu dati būtu pasargāti no nozaudēšanas un iznīcināšanas un tiem nevarētu piekļūt, tos pārveidot un izplatīt personas, kurām tas nav atļauts.
Turklāt jūsu personas dati mums tiek nosūtīti šifrētā veidā. Šajā nolūkā mēs izmantojam kodēšanas sistēmu SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Mūsu drošības līdzekļi nepārtraukti tiek uzlaboti reizē ar tehnoloģiju attīstību. 
Subjekta tiesības 
Ja esat uzskatāms par datu subjektu VDAR 4. panta pirmās daļas izpratnē, tad saskaņā ar VDAR jums ir tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi. Normatīvais akts, kurā noteiktas turpmāk minētās tiesības, ir atrodams šeit:
​http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf 
Apstiprinājuma un piekļuves tiesības
Saskaņā ar VDAR 15. panta noteikumiem jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par to, vai jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, vēršoties pie pārziņa, jebkurā laikā un bez maksas piekļūt par jums uzglabātajiem personas datiem, kā arī saņemt to kopiju. 
Tiesības labot
Saskaņā ar VDAR 16. panta noteikumiem jums ir tiesības pieprasīt, lai bez nepamatotas kavēšanās tiktu laboti neprecīzi jūsu personas dati. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums ir arī tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.
Tiesības uz dzēšanu
Atbilstoši VDAR 17. panta noteikumiem jums ir tiesības no [sic] pieprasīt, lai bez nepamatotas kavēšanās tiktu dzēsti jūsu personas dati, ja pastāv viens no VDAR 17. pantā minētajiem nosacījumiem un apstrāde nav nepieciešama. 
Tiesības ierobežot apstrādi
Saskaņā ar VDAR 18. panta noteikumiem jums ir tiesības pieprasīt, lai apstrāde tiktu ierobežota, ja pastāv viens no VDAR 18. pantā minētajiem nosacījumiem.
Tiesības uz datu pārnesamību
Saskaņā ar VDAR 20. panta noteikumiem jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus esat mums sniedzis strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un jums ir tiesības minētos datu nosūtīt citam pārzinim bez šķēršļu likšanas no mūsu puses, ja pastāv VDAR 20. pantā minētie papildnosacījumi.
Tiesības atsaukt piekrišanu
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, ko esat devis mums, lai turpmāk mēs neapstrādātu jūsu personas datus. Savu atsaukumu, lūdzu, nosūtiet adresātam, kura kontaktinformācija norādīta iepriekš.
Tiesības iebilst
Saskaņā ar VDAR 21. panta noteikumiem jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi. Ja objektīvi iebildumi atbilst nosacījumiem, mēs vairs nedrīkstam apstrādāt datus. 
Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē 
Neatkarīgi no jebkuru citu tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas, īpaši administratīvo procesu ierosināšanas vai tiesvedības uzsākšanas, jums ir tiesības uzraudzības iestādē iesniegt sūdzību, turklāt tajā dalībvalstī, kurā dzīvojat, strādājat vai kurā noticis iespējamais pārkāpums, ja jums šķiet, ka jūsu personas datu apstrādē tiek pārkāptas VDAR noteiktās prasības.
Jūsu personas datu tālāknodošana
Turpmāk aprakstīta kārtība, kāda jūsu personas dati tiek nodoti tālāk.
Tīmekļvietni uztur ārpakalpojumu sniedzējs Vācijā. Datu nodošana nepieciešama, lai nodrošinātu tīmekļvietnes darbību un lai apstiprinātu, pildītu un īstenotu pastāvošo vienošanos par lietošanu, tādēļ dati var tikt nodoti arī bez jūsu piekrišanas.
Dati tiek nodoti arī tad, ja tiesību normas un (vai) valsts iestāžu vai tiesu izdotie rīkojumi mūs pilnvaro vai liek nodot datus. Sevišķi tas attiecas uz datu izpaušanu saistībā ar kriminālprocesiem, reaģēšanu ārkārtas situācijās vai intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu.
Ja jūsu dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējam nepieciešamajā apjomā, tas var piekļūt jūsu personas datiem tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu savus pienākumus. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums pārvaldīt jūsu personas datus atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā, īpaši VDAR.
Bez jūsu piekrišanas mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām. Izņēmums ir tikai iepriekšminētie gadījumi. Turklāt mēs nenodosim nekādus personas datus personām trešajās valstīts vai starptautiskām organizācijām.
Personas datu uzglabāšanas laiks
Mēs izdzēšam personas datus, tiklīdz tos vairs nav nepieciešams uzglabāt to sākotnējā iegūšanas mērķa īstenošanai un vairs nav piemērojams neviens normatīvajos aktos noteiktais uzglabāšanas termiņš. Galvenais kritērijs noteiktam personas datu uzglabāšanas ilgumam ir normatīvajos aktos noteiktais uzglabāšanas termiņš. Kad šis termiņš ir beidzies, attiecīgie dati tiek dzēsti ierastajā kārtībā. Ja ir piemērojams uzglabāšanas termiņš, datu apstrāde tiek ierobežota, tos bloķējot.

Piebilde par datu subjekta personas datu iesniegšanu
Mēs vēlamies jūs informēt, ka noteiktos gadījumos personas datu sniegšana ir juridiski nepieciešama (piemēram, maksājumu informācija, lai norēķinātos par maksas pakalpojumiem) vai to var paredzēt līgumsaistības. Lai pilnībā izmantotu tīmekļvietnē piedāvātos pakalpojumus, jums reģistrējoties jānoslēdz ar mums atbilstoša vienošanās par lietošanu (vispārīgie lietošanas noteikumi). Lai šī vienošanās tiktu pildīta, jums ir jāsniedz mums noteikti personas dati (piemēram, lietotājvārds, e-pasta adrese), kurus mēs apstrādājam kā daļu no šīs vienošanās izpildes. Ja jūs neizpaužat (nesniedzat) mums šos personas datus, tad vienošanos ar jums nav iespējams noslēgt vai, ja ir sniegta tikai daļa informācijas, mēs jums nevaram piedāvāt savus pakalpojumus pilnā apjomā.

Saistītās vietnes un saites 
Kad piekļūstat tīmekļvietnēm, uz kurām ir atsauces mūsu tīmekļvietnē, jums var tikt prasīts atkārtoti ievadīt konkrētu informāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pārlūkprogrammas rekvizītus u. c. Šī datu drošības politika nenosaka, kā trešās personas ievāc, izpauž vai apstrādā personas datus.

Trešajām personām – pakalpojumu sniedzējiem – var būt savi atšķirīgi noteikumi par personas datu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu. Tādēļ, kad apmeklējat trešo personu tīmekļvietnes, pirms tajā ievadāt savus personas datus, mēs jums iesakām noskaidrot, kā attiecīgajā vietnē tiek apstrādāti personas dati.
Izmaiņas datu aizsardzības politikā
Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu tīmekļvietni, lai varētu jums sniegt uzlabotus pakalpojumus. Mēs pastāvīgi atjaunināsim šo datu aizsardzības politiku un to pielāgosim, ja un kad tas būs nepieciešams.
Protams, mēs jūs laikus informēsim par jebkurām izmaiņām šajā datu aizsardzības politikā. Mēs to darīsim, piemēram, nosūtot e-pasta vēstuli uz jūsu norādīto e-pasta adresi. Ja jums būs nepieciešams sniegt papildu piekrišanu par savu datu apstrādi, mēs, protams, vispirms saņemsim jūsu piekrišanu, pirms kādas izmaiņas stāsies spēkā.
Jūs jebkurā laikā varat piekļūt mūsu jaunākajai datu aizsardzības noteikumu versijai tiešsaistē šajā SAITĒ.

Datu aizsardzības speciālists
Ja jums ir kādi jautājumi par normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.

SIA Berner Latvia
Bieķensalas iela 21, Rīga, LV-1004, Latvia
Tel.: +371 67621858; fax: +371 67621858
E-mail: [email protected]

Datums: 2018. gada 18. aprīlis

 

Piekrišanas rīks OneTrust

Mēs izmantojam OneTrust kā mūsu piekrišanas rīku. Izmantojot šo datu aizsardzības pārvaldības programmatūru, mēs piedāvājam jums iespēju dot piekrišanu sīkdatņu glabāšanai juridiski atbilstošā veidā un nodrošināt piekrišanas atsaukšanu. Turklāt piekrišana tiek dokumentēta, lai nodrošinātu juridisku pierādījumu, un sīkdatņu iestatīšana tiek tehniski kontrolēta. Šim nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā jūsu sīkfailu iestatījumus mūsu vietnēs. Tādējādi jūsu sīkfailu iestatījumi var tikt saglabāti, kad atkārtoti apmeklējat mūsu platformas, ja vien iepriekš neizdzēšat sīkfailus. Iestatījumus varat pielāgot jebkurā laikā.
Programmatūru OneTrust pārvalda kā programmatūru kā pakalpojumu mākonī.

Apstrādes uzņēmums:
OneTrust Technology Limited
82 St. John Street, Londona
Anglija, EK 1M 4JN

Apstrādes uzņēmuma privātuma informācija:
Tālāk ir norādīta apstrādes uzņēmuma datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese.[email protected]

Datu apstrādes nolūki OneTrust:
- Piedāvājot iespēju piekrist sīkdatnēm,
- dokumentēt šo piekrišanu
- nodrošināt piekrišanas atsaukšanu, un
- lai kontrolētu sīkfailu uzstādīšanu

Dati savākti OneTrust.
- IP adrese: ar DSGVO saderīgas sīkfailu rīkjoslas tehniska piegāde. Nav uzglabāts.
- Pseidoanonīms pārlūkprogrammas ID: grupu/risinājumu sniegto/izgūto piekrišanu saglabāšana, norādot izmaiņu laiku, lai varētu sniegt juridisku pierādījumu par doto piekrišanu.
- Piekrišanas gadījumā tiek saglabāta arī informācija par pārlūkprogrammu, valsti, ierīces veidu.

Juridiskais pamats:
Nepieciešamais tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir šāds:
Art. 6. punkts. 1 lpp. 1 lit. GDPR (piekrišana).

Nepieciešamais juridiskais pamats sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanai šim rīkam:
Art. 25. punkts. 2 TTDSG (tehniski nepieciešams).

Apstrādes vieta:
Eiropas Savienība

Uzglabāšanas perioda sīkfails:
1 gads

Datu saglabāšanas periods:
1 gads

Datu saņēmējs:
OneTrust Technology Limited

Pārsūtīšana uz trešām valstīm:
Visā pasaulē

Papildinformācija:
Noklikšķiniet šeit, lai izlasītu datu apstrādātāja privātuma politiku un nepieciešamības gadījumā pieprasītu papildu informāciju. https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/

Ja vēlaties iebilst, lūdzu, noklikšķiniet uz pogas "Sīkfailu iestatījumi" šīs lapas sadaļā "Sīkfaili".