Vides ilgtspējība

Vairāk nekā 90 gadu laikā koptā tradīcija — mūsu uzmanīgā un rūpībā attieksme pret dabu un dabas resursiem — balstās uz Rūdolfa Šteinera antropozofijas idejām un tā ir neatņemama Weleda darbības sastāvdaļa. Taču ar to mūsu apņemšanās aizsargāt vidi nebeidzas. Mēs pievēršamies bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, iepērkot izejmateriālus un izmantojot dabas resursus un ilgtspējīgu iepakojumu, kā arī ūdens patēriņa, atkritumu apjoma un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma samazināšanai.

Izejmateriālu ilgtspējīgs lietojums

Weleda savos ārstniecības un dabiskajos ķermeņa kopšanas produktos izmanto aptuveni 1000 izejmateriālus. Mēs apzināmies, ka veids, kādā mēs iegūstam šos izejmateriālus, ļoti ietekmē bioloģisko daudzveidību. Tajā pašā laikā mēs novērtējam, ka tikai neskartas dabiskās ekosistēmas piedāvā pietiekami augstas kvalitātes augsni un apstākļus, kuros var audzēt mūsu dabiskos izejmateriālus.

 

Tādēļ 78 % mūsu izmantotie izejmateriāli ir iegūti sertificētās bioloģiskajās vai biodinamiskajās saimniecībās vai kontrolēti tiek vākti savvaļā, turklāt mēs pastāvīgi cenšamies palielināt šo apjomu. Weleda uzskata, ka rūpēties par bioloģisko daudzveidību ir ārkārtīgi svarīgi — bez bioloģiskās daudzveidības nebūtu neviena  Weleda produkta.

Weleda iegūst Ilgtspējīga skaistuma apbalvojumu

2013. gadā Weleda tika atzīta par Ilgtspējības vadības kategorijas uzvarētāju Organic Monitor rīkotajā Ilgtspējīga skaistuma apbalvošanas ceremonijā. Žūrija atzina Weleda holistisko ilgtspējīgas uzņēmējdarbības modeli par industrijas labās prakses piemēru un slavēja to. Kopš Weleda dibināšanas 1921. gadā uzņēmums ir realizējis inovatīvus projektus, kuros apvienoti dažādi ilgtspējības aspekti.

Videi draudzīgs dabas resursu lietojums

Tāpat kā jebkuram citam uzņēmumam, arī Weleda ražošanas procesā ir nepieciešams ūdens un enerģija. Mūsu darbinieki ir apņēmušies taupīt šos resursus, un mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot procesus, piemēram, atkārtoti izmantojot kondensētu ūdeni, kas tiek nogādāts atpakaļ ūdens apgādes sistēmā. 2013. gadā ūdens patēriņš uz vienu saražotās produkcijas kilogramu tika samazināts par 25 %.

 

Mēs arī ļoti cenšamies samazināt enerģijas patēriņu uzņēmumā. To var panākt ar tiešām un netiešām metodēm, piemēram, optimizējot dzesēšanas un ventilācijas sistēmas, samazinot izmantoto telpu platību, efektīvāk izmantojot pieejamās iekārtas un pieņemot citus efektivitātes uzlabošanas mērus. Tajā pašā laikā Weleda izmanto aizvien vairāk atjaunīgās enerģijas. 2013. gadā 50,7 % mūsu tieši patērētās enerģijas un 94,3 % netieši patērētās enerģijas bija iegūti no atjaunīgajiem energoresursiem.

 

Biodinamiskā lauksaimniecība

Weleda cieši ievēro savas tradīcijas attiecībā uz ārstniecības augu biodinamiskās audzēšanas metodēm. Biodinamiskā lauksaimniecība apzīmē procesu, kad lauksaimniecība, lopkopība, sēklu ražošana un ainavas saglabāšana tiek veikta saskaņā ar antropozofijas principiem. Šie biodinamiskie procesi tiek veikti visos mūsu dārzos gan Eiropā, gan citviet pasaulē, kur ražojam izcilas kvalitātes izejmateriālus, tajā pašā laikā rūpējoties par zemi un tās daudzajiem iemītniekiem, no mikrobiem līdz savvaļas dzīvniekiem.

Weleda un Whole Foods principi daudzējādā ziņā sakrīt. Mūsu sadarbība ir sena un norit ļoti dabiski. Abi uzņēmumi pievērš ļoti lielu uzmanību izejmateriālu ieguves avotiem un planētas labklājībai. Produktu kvalitāte ir fantastiska. Iespējams, varētu atrast jaunu veidu, kā produkti tiek prezentēti tirgū un kā uzskatāmi varētu parādīt produktu īpašības. Produktu biodinamiskās sastāvdaļas ir unikālas. Nav daudz citu produktu, kuru sastāvdaļas būtu iegūtas ar tādām biodinamiskās lauksaimniecības metodēm, kādas izmanto Weleda.”

Maren Giuliano, Whole Foods

Ilgtspējīgs iepakojums

Mēs raugāmies, lai ilgtspējīgs iepakojums atbilstu dažādām prasībām. Protams, tam ir jārūpējas par produktu drošību, taču iepakojumam arī jābūt ražotam no ilgtspējīgiem materiāliem. Tāpat iepakojumam jābūt pārstrādājamam pēc izmantošanas. Pagaidām neesam atraduši ideālu risinājumu, kas atbilstu visām minētajām prasībām. Kamēr turpinām pētīt iespējamos risinājumus, Weleda cenšas izmantoti maksimāli ilgtspējīgu iepakojumu. 2012. gadā mēs izveidojām dažādu nodaļu darbinieku komandu, kuras uzdevums ir izstrādāt jaunus iepakojumu veidus. Pateicoties šai komandai, mēs nonācām pie vairākiem risinājumiem, ko nekavējoties ieviesām — izmantot maksimāli daudz materiālu, kas pārstrādāti pēc to lietošanas; izmantot maksimāli daudz iepakojuma, ko apstiprinājusi Mežu uzraudzības padome; folijas vietā izmantot krāsu iespiedumus. Mēs arī plānojam nomainīt savu produktu zilās stikla pudeles ar plastmasas pudelēm, kas atstātu mazāku ietekmi uz vidi un būtu vieglāk pārstrādājamas. Turklāt, pateicoties plastmasas iepakojuma svaram, arī produktu pārvadāšana mazāk ietekmētu vidi. Regulāri apspriežoties ar iepakojuma ražotājiem un speciālistiem, mēs pastāvīgi uzlabojam iepakojumu.

Vairāk interesējošu rakstu

Radīt vērtību

Ilgtspējīga ekonomika ir tāda, kurā dabas resursi netiek izmantoti ātrāk, kā daba spēj tos atjaunot.

Ekonomiskā ilgtspējība

Ētiska rīcība

Weleda uzņemas atbildību par vietām, kurās uzņēmums darbojas, un par cilvēkiem, kas ir iesaistīti produktu ražošanā.

Sociālā ilgtspējība